Etika in zakonodaja

Vsaka situacija pri delu zahteva drugačen pristop. Pri tem si psiholog na področju psihologije dela pomaga z zakoni, etičnimi kodeksi in smernicami.

Kodeks etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije (2012) 
Kodeks poklicne etike psihologov Slovenije (2002)
Mednarodne smernice za uporabo testov (2006)

Če ima psiholog etično dilemo pri sprejemanju odločitev, so mu lahko v pomoč vprašanja:

  • Ali je legalno?
  • Ali je v skladu s pravili in smernicami?
  • Ali je usklajeno z organizacijskimi vrednotami?
  • Ali bom sproščen in brez krivde, če to naredim?
  • Ali bi enako storil za moje prijatelje, družino?
  • Ali bi mi bilo prav, če bi nekdo drug to storil meni?
  • Kaj bi naredila najbolj etična oseba, ki jo poznam?

Dodali smo še nekaj povezav na spletne strani, kjer najdete različne zakone povezane s področjem psihologije dela.

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (2013)
Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (2007)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (2007)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (2011)
Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1 (2007)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (2007)
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-1 (2011)