POVEZAVE

Spodaj si lahko preberete opise uporabnih povezav, za katere se nam zdi, da bi lahko bile v pomoč pri vašem delu ali pa bi vam bile zanimive. S klikom na naslov vas bo povezava prenesla na želeno spletno stran. Uporabne povezave sproti dopolnjujemo, tako da vas vabimo, da kdaj pa kdaj pogledate, ali smo našli kakšno novo zanimivost. Povezave so razdeljene v tri sklope: splošne povezave s področja psihologije, slovenske povezave s področja psihologije dela in tuje povezave s področja psihologije dela.

SPLOŠNE POVEZAVE S PODROČJA PSIHOLOGIJE

Vizija članov DPS je aktivno povezovanje in sodelovanje psihologov z namenom uveljavljanja stroke in kompetenc psihologov, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje, usposabljanje in informiranje psihologov.

Delo na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani je organizirano v aktivnosti več kateder in služb. Sedem kateder na Oddelku za psihologijo predstavlja organizacijske in vsebinske enote oddelka, imajo katedro za: občo psihologijo, razvojno psihologijo, socialno psihologijo, psihološko metodologijo, pedagoško psihologijo, klinično psihologijo in psihoterapijo ter psihologijo dela in organizacije.

Znanstveno delo članov oddelka za psihologijo Univerze v Mariboru je usmerjeno v raziskovanje na področjih pedagoške, razvojne in socialne psihologije, kognitivne in nevropsihologije, sodelavci oddelka pa bogatijo tudi znanstvena področja psihologije osebnosti, zdravstvene in organizacijske psihologije.

Center za psihološko merjenje in svetovanje (CPMS) izvaja raziskovalne, razvojne, izobraževalne, svetovalne in strokovne psihološke dejavnosti. Osrednja dejavnost CPMS je razvoj in distribuiranje psiholoških merskih pripomočkov.

Poslanstvo Centra za psihodiagnostična sredstva je razvijanje, izdelovanje in posredovanje psiholoških in drugih sorodnih merskih pripomočkov ter usposabljanje za njihovo uporabo. Njihova prizadevanja bi lahko strnili v dva sklopa glavnih (dolgoročnih) ciljev: uveljaviti evropske oz. mednarodne standarde kakovosti za naše delo in psihodiagnostična sredstva, knjige in druge merske pripomočke, ki jih izdajamo ter pripraviti za slovenske strokovnjake najnujnejše merske pripomočke, ki jih potrebujejo za svoje delo.

Europsy  je certifikat, ki ga pod okriljem Evropske zveze združenj psihologov (European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA) prejmejo psihologi, ki so uspešno zaključili pet let študija psihologije in leto supervizirane prakse. Certifikat EuroPsy zagotavlja, da je psiholog ustrezno usposobljen ter da lahko kompetentno in samostojno opravlja psihološko dejavnost. 

Poslanstvo Inštituta je znanstveni in strokovni razvoj socialnih, psiholoških in drugih antropoloških ved; njihovih teoretičnih osnov in metodičnih postopkov ter njihova uporaba na področju medčloveškega sožitja, kakovostnega staranja, preprečevanja in reševanje osebnih in socialnih težav, vzgoje, človeškega oblikovanja in poglabljanja, krepitve zdravja ter osebne in socialne klenosti posameznikov, družin in drugih skupin ter skupnosti.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

SLOVENSKE POVEZAVE NA PODROČJU PSIHOLOGIJE DELA

SKZ si prizadeva biti ugledno in prepoznano združenje strokovnjakov za delo z ljudmi, ki bo njihova prva izbira za izmenjavo dobrih praks, mreženje ter sooblikovanje strokovnih rešitev. V njej je povezanih 13 regionalnih društev za kadrovsko dejavnost in društvo študentov kadrovskega menedžmenta. SKZ je aktivna tudi v mednarodnem merilu. Od leta 1999 je polnopravna članica evropske zveze EAPM.

Mladi eksperti kadrovske stroke (MEKS) je sekcija mladih Slovenske kadrovske zveze, ki želi združiti bodoče in zdajšnje strokovnjake in simpatizerje na kadrovskem področju. Njihov namen je stremenje k dvigu prepoznavnosti in zavedanja o kadrovski stroki med različnimi javnostmi. Glavno vodilo Meksa je uspešno prenašati znanje, etičnost, delavnost ter pozitivno naravnanost uspešnih kadrovskih strokovnjakov na mlade nadobudneže iz kadrovske stroke.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Temeljne dejavnosti Zavoda so: posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda, informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja. 

Program Čili za delo si prizadeva za celostno skrb za zdravje, saj ponuja rešitve za ukrepanje na nekaterih najbolj problematičnih področjih za zdravje zaposlenih, na inštitutu pa si nenehno prizadevajo z vsebinskimi dopolnitvami zajeti vse glavne dejavnike tveganja za zdravje v delovnem okolju in oblikovati ukrepe, s katerimi bi ta tveganja zmanjšali ali odpravili. S programom Čili za delo želijo osveščati, izobraževati in usposabljati delavce in delodajalce o zdravem delovnem in življenjskem slogu, da bi takšen način življenja in dela začeli postopoma tudi sami razvijati.

Katedra je bila ustanovljena v študijskem letu 1972/73 na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. V procesu transformacije FSPN v Fakulteto za družbene vede je postala sestavni del Oddelka za sociologijo. Katedra zagotavljala študentom širok nabor splošnih družboslovnih in menedžersko specifičnih znanj.  Ob delu na znanstvenem in pedagoškem področju člani katedre aktivno usmerjajo svoje znanje tudi v praktične projekte in tako prispevajo k razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedženta v slovenskem prostoru.

Zavod za varstvo pri delu posluje že 50 let na področju pridobivanja najkakovostnejših in celovitih storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter v življenjskem okolju Slovenije in širše. So ponudnik celovite palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva delovnega in življenjskega okolja. Njihove dejavnosti so številne in raznolike. Skoraj vse imajo podlago v zakonskih in podzakonskih predpisih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja na spletnih straneh zagotavlja dostopnost in preglednost procesov odločanja in priprave predpisov z objavo predlogov in veljavnih predpisov, poročil, uredb, pravilnikov in drugih pomembnih dokumentov.

Careerjet.si je iskalnik zaposlitev v Sloveniji. Z enim preprostim iskanjem poda Careerjet iskalcem zaposlitve veliko izbiro zaposlitev, ki prihajajo z mnogih spletnih strani in vam prihrani trud, da obiščete vsako stran posebej.

TUJE POVEZAVE S PODROČJA PSIHOLOGIJE DELA

EAWOP olajšuje raziskave in prakso na področju dela in organizacijske psihologije preko polletnih konferenc, revij, poletnih šol, srečanj majhnih skupin in delavnic. Od neformalnega začetka pred 25 leti, je EAWOP rasla in pridobivala člane, danes jih šteje preko 1500.

SHRM je največja organizacija na svetu, posvečena upravljanju človeških virov. V njej deluje več kot 275,000 članov iz več kot 160 držav. SHRM zagotavlja informacije, primere dobre prakse in povezovanje strokovnjakov s področja upravljanja človeških virov. 

CIPD se ukvarja z upravljanjem človeških virov in razvojem zaposlenih. Ima več kot 130,000 članov. Njihov namen je izboljšanje dela in delovnega življenja preko izboljšanja praks razvoja zaposlenih in organizacij v korist posameznika, podjetij, gospodarstva in družbe.

WFPMA združuje več kot 600,000 strokovnjakov na področju managementa. Ustanovljena je bila z namenom razvoja in izboljšanja učinkovitosti upravljanja človeških virov.

EAPM združuje nacionalne organizacije kadrovske stroke. Na njihovi spletni strani najdemo novice, podrobnosti o prihajajočih dogodkih ter informacije njenih članic.  Prizadeva si za spodbujanje in razvoj znanja na področju upravljanja s človeškimi viri, razvoja zaposlenih in njihovega pomena za industrijo, trgovino ter upravo javnega in zasebnega sektorja. Zagotavlja in spodbuja povezovanje strokovnjakov kadrovske stroke v Evropskem prostoru.

ILO je namenjena spodbujanju socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človeških pravic in pravic delavcev. Glavni cilji ILO so: promocija pravic zaposlenih, spodbujanje dostojnih možnosti zaposlovanja, izboljšanje socialne varnosti in okrepiti dialog o vprašanjih, povezanih z delom.

IFTDO je bila ustanovljena leta 1972 za razvoj in ohranjanje svetovne mreže za razvoj in prenos znanja, razvoj spretnosti in tehnologije za povečanje osebne rasti, človeške zmogljivosti, produktivnosti in trajnostni razvoj. Povezuje kadrovske strokovnjake, podjetja, univerze, vladne organizacije in podjetja.

Science For Work je spletna stran, na kateri objavljajo zanimive članke s področja organizacij in upravljanja s človeškimi viri, ki so podkrepljeni z znanstvenimi ugotovitvami. Njihov cilj je, da nas opremijo z uporabnimi informacijami iz zanesljivih virov.