Zakoni s področja psihologije dela

Dodali smo še nekaj povezav na spletne strani, kjer najdete različne zakone povezane s področjem psihologije dela.

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (2013)
Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (2007)
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (2007)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (2011)
Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1 (2007)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (2007)
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev – ZZDT-1 (2011)