Povezanost med etičnim ravnanjem in osebnostnimi značilnostmi vodij

Etični vodje delujejo etično do okolja, družbe, zaposlenih. S svojim delovanjem vplivajo tudi na sloves organizacije, to pa vpliva na splošno privlačnost in zaželenost. Organizacija, ki svojo pozornost usmerja v etično delovanje, etično vedenje dviguje tudi pri svojih strankah.

Ugotovljeni pozitivni učinki etičnega stila vodenja so npr. še zadovoljstvo pri delu, delovna učinkovitost, kakovost odnosa vodja–sodelavec, zaznava vodjeve učinkovitosti pri delu itd.

Raziskovalci so se osredotočili tudi na raziskovanje individualnih značilnosti, ki naj bi vplivale na razvoj etičnega vodenja. Ugotovili so pozitivno in pomembno povezanost med etičnim ravnanjem in etičnim vodenjem ter dvema temeljnima dimenzijama osebnosti – vestnostjo in sprejemljivostjo. Povezanost med etičnim ravnanjem in etičnim vodenjem ter ostalimi tremi dimenzijami osebnosti (ekstravertnostjo, nevroticizmom in odprtostjo) pa se je pokazala za statistično nepomembno.

Urša Jevnikar je v svoji magistrski nalogi z naslovom Povezanost med etičnim ravnanjem in osebnostnimi značilnostmi vodij, ugotovila, da se na slovenskem vzorcu z etičnim ravnanjem in etičnim vodenjem pozitivno in statistično pomembno povezuje ena osebnostna dimenzija – odprtost. Potrdila je tudi pozitivno povezanost etičnega ravnanja in vodenja s kakovostjo odnosa vodja–sodelavec ter z zaznano vodjevo učinkovitostjo pri delu.

Več o etiki, vodenju, osebnostnih lastnostih, etičnem ravnanju slovenskih vodij in prenosu ugotovitev raziskave v prakso, si preberite v magistrski nalogi, ki jo najdete tukaj.