Generacijske razlike na delovnem mestu – izziv za vodilno osebje

»Working well together requires an understending of the »world« and typical attributes of each generation.« (AMWA, 2012)

V času, ko se v organizacijah srečujejo pripadniki različnih generacij, generacijske razlike med zaposlenimi predstavljajo izziv za vodilno osebje v organizaciji. Na trgu delovne sile trenutno prevladujejo zaposleni iz treh generacij: Baby boom generacija, generacija X in generacija Y. Nekateri avtorji priporočajo organizacijam, da prilagodijo zaposlovanje, nagrajevanje in vodenje zaposlenih generacijskim razlikam v vrednotah, stališčih in željah (Jurkiewicz in Brown, 1998; Kupperschimdt, 2000; v: Becton, Walker in Jones-Farmer, 2014).  Poleg tega neobčutljivost organizacije do razlik med generacijami vodi k negativnim izidom (konflikt med generacijami, nerazumevanje, težave v komunikaciji, slabi odnosi na delovnem mestu, slabša produktivnost zaposlenih…). Nekateri avtorji ugotavljajo, da razlike med generacijami obstajajo, drugi pa jih zanikajo in poudarjajo, da lahko te razlike pripišemo starosti, trenutnemu življenjskemu obdobju in karierni fazi posameznika, in ne generaciji (Arnett, 2010; Carlson in Gjerde, 2009; v: Becton, Walker in Jones-Farmer, 2014).

Becton, Walker in Jones-Farmer (2014) so se v svoji raziskavi ukvarjali z vprašanjem, kako se generacijske razlike kažejo na delovnem mestu.

Kaj je generacija in kako se oblikuje?

Generacija je sestavljena iz skupine posameznikov podobne starosti, ki so doživeli podobne zgodovinske, socialne in življenjske dogodke v določenem obdobju (Kupperschmidt, 2000; v: Becton, Walker in Jones-Farmer, 2014). Te deljene izkušnje (npr. industrializacija, tragedije…) razlikujejo eno generacijo od druge (Jurkiewicz in Brown, 1998; v: Becton, Walker in Jones-Farmer, 2014), saj imajo pomemben vpliv na stališča, vrednote, prepričanja in pričakovanja generacijskih skupin. Rogler (2002; v: Becton, Walker in Jones-Farmer, 2014) razlaga razvoj kolektivne identitete generacije na naslednji način:

 • pomembni dogodki (nesreče, vojne, revolucije) vplivajo na obstoječi družbeni red in postavijo temelje za pojav nove generacije;
 • ti dogodki imajo večji vpliv na mlajše starostne skupine, ki v tem obdobju še oblikujejo svoje vrednotne sisteme (vrednotni sistemi starejših oseb so že izoblikovani);
 • osebe iz določene generacije podpirajo skupni niz vrednot in cilje ter se ohranijo v celotni odrasli dobi.

 Katere generacije trenutno najdemo na trgu delovne sile?

V tabeli so povzete glavne značilnosti generacij, ki jih trenutno najdemo na trgu dela (povzeto po: AMWA, 2012).

ZNAČILNOSTI GENERACIJA
Tradicionalisti Baby Boom X Y
Letnica rojstva 1937 – 1945 1946 – 1964 1965 – 1984 1985 – 2005
Značilnosti obdobja Velika depresija, 2. svetovna vojna Duhovno prebujenje, žensko osvobodilno gibanje, spolna revolucija Naftna kriza, gospodarska negotovost, visoka stopnja ločitev Hitra komunikacija, raznolikost, globalna vas
Osebnostne značilnosti Konformni, konservativni, usmerjeni v preteklost, težko otroštvo Tekmovalni, pomembna je osebna rast, delovni Samostojni, skeptični, sprejemajo tveganje, iščejo ravnovesje in občutek za družino Realističen pogled na sedanjost, optimistični glede prihodnosti, kolektivno usmerjeni, vztrajni
Osnovne vrednote Predanost/žrtvovanje, zvestoba, čast, patriotizem, družina Optimizem, osebna rast, osebno zadovoljstvo, timsko delo, zdravje in dobro počutje, delo Tehnologija, zabava in sproščenost, pragmatizem, globalno razmišljanje, usmerjenost v rezultate, izzivanje sistema Socialna zavest, moralnost, usmerjenost k dosežkom, spoštovanje različnosti, denar
Definicija dela Obveznost Pustolovščina Izziv Sredstvo za doseganje cilja
Delovne vrednote Spoštovanje avtoritete, delavnost, predanost, poslušnost Izogibanje konfliktom, formalnost, sledenje protokolom, idealistični, delovni, družabnost Hiter tempo, neodvisnost, samozavest, cenijo osebni čas, zvesti vodji, izzivajo status quo Usmerjenost na nalogo, možnost izbire, pričakujejo povratno informacijo, upiranje pravilom, cenijo ravnovesje med delom in življenjem
Stil interakcij Individualisti Tinski delavci Podjetniki Sodelovalni
Stil vodenja Direktivni, ukazovanje in nadzor Doseganje soglasja Enakovrednost (še ni določeno)
Komunikacijski stil Zapisovanje Osebna E – pošta Takojšnje sporočanje, kratka sporočila
Nagrajevanje Zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu Denar, priznanje, naziv Denar, svoboda Smiselnost dela
Motivatorji »Spoštujemo vaše izkušnje« »Cenimo vas in vas potrebujemo« »Pozabi na pravila, delo opravi po svoje« »Delal boš s pametnimi, kreativnimi ljudmi«

 Ali držijo stereotipi o generacijskih razlikah na delovnem mestu?

Rezultati raziskave Becton, Walker in Jones-Farmer (2014) kažejo, da generacijske razlike v nekaterih vedenjih na delovnem mestu obstajajo, vendar so velikosti učinka nizke. Poleg tega ugotavljajo, da vedenje na delovnem mestu ni  vedno skladno s prevladujočimi stereotipi o generacijskih razlikah.

 • Koliko časa ostanejo pripadniki različnih generacij na delovnem mestu?

Rezultati so pokazali, da je za Baby boom generacijo značilna nižja mobilnost dela v primerjavi z generacijo X in Y. Za Baby boom generacijo je značilno, da dlje časa ostanejo na enem delovnem mestu, kot generacija X in Y. Generacija X ostane na delovnem mestu 24 mesecev manj, generacija Y pa 50 mesecev manj, kot generacija Baby boom.

 • Koliko zaposlitev so pripadniki različnih generacij zamenjali v zadnjih 5 letih?

Baby boom generacija zamenja manjše število delovnih mest v primerjavi z generacijo X in Y. Generacija X  v povprečju zamenja 0,45 več zaposlitev kot generacija Baby boom, generacija Y pa 0,55 več zaposlitev kot Baby boom generacija.

 • Ali obstajajo razlike v upoštevanju pravil in številu odpuščanj med generacijami?

Generacija X in Baby boom generacija se ne razlikujeta v oceni prisotnosti na delovnem mestu. Verjetnost, da pripadnik generacije Y ocenjuje svojo prisotnost na delovnem mestu ocenjuje kot »večinoma ustrezno« je 1,4 – krat višja kot med pripadniki Baby boom generacije. Ugotovili so tudi povezavo med disciplinskimi ukrepi in generacijo. Za generacijo Y so v večji meri značilni disciplinski ukrepi v primerjavi z Baby boom generacijo. Tudi na tej dimenziji ni bilo razlik med generacijo X in Baby boom generacijo.

 • Ali obstajajo razlike med generacijami v pripravljenosti za nadurno delo?

Rezultati kažejo, da so pripadniki generacije Y in Baby boom generacije bolj pripravljeni delati nadure, v primerjavi z generacijo X.

Zaključki

»The cost of tailoring HR practices to each generation may outweigh the potential benefits. «

 • Za Baby boom generacijo je značilna nižja mobilnost na delu v primerjavi z generacijo X in generacijo Y.
 • Generacija X in Baby boom generacija se ne razlikujeta v upoštevanju pravil na delovnem mestu. Generacija Y v primerjavi z ostalimi generacijamiv manjši meri spoštuje pravila na delovnem mestu.
 • Generacija X je v primerjavi z generacijo Y in Baby boom generacijo v manjši meri pripravljena delati nadure.
 • Generacijske razlike v mobilnosti lahko poleg generacijskim razlikam pripišemo učinku starosti ali razvojnega obdobja. Značilnosti narave delovnih mest, ki jih zasedajo starejši zaposleni lahko pojasnijo nižjo mobilnost Baby boom generacije.
 • Fleksibilnost kadrovske prakse in strategij, ki upoštevajo potrebe in vrednote vseh zaposlenih (ne glede na generacijo), je bolj primerna kot razvoj kadrovskih strategij, ki so usmerjene zgolj k eni generaciji.

 Več o tem si lahko preberete v:

AMWA. (2012). Top 10 charasteristics of the four generations currently in the workforce. American Medical Writers Association, 27(2), str. 143

Becton, J. B., Walker, H. J. in Jones-Farmer, A. (2014). Generational differences in workplace behavior. Journal of applied social psychology, 55, str. 175 – 189.

 Tina Zakrajšek