Izobraževanje zaposlenih

Pišeta: Adrijana Slapnik in Gašper Gaberšek

Mnogokrat se sprašujemo, kako potekajo izobraževanja, kakšen je njihov namen in kakšne so omejitve pri pridobivanju novega znanja v javni upravi. Da bi našla odgovore na zastavljena in še na nekatera druga vprašanja, sva opravila krajši intervju z vodjo kadrovske službe na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve, Klemnom Kozjekom.

Zastavila sva mu nekaj aktualnih vprašanj, za katere misliva, da so zanimiva ter pomembna z vidika izobraževanja.
Klemen Kozjek

Koliko je zaposlenih v vaši organizaciji in kakšna je povprečna izobrazba?

V agenciji je v tem trenutku (november 2014) zaposlenih 80 javnih uslužbencev. Povprečna izobrazba zaposlenih na agenciji je univerzitetna (VII/2).

Ali organizacija spodbuja dodatna izobraževanja in usposabljanja?

Agencija v obdobju zadnjih dveh let veliko sredstev namenja izobraževanju in usposabljanju uslužbencev. Dejstvo je, da obstaja velika podpora in interes na strani vodstva po dodatnem izobraževanju in usposabljanju lastnega kadra. Ta trend namerava agencija ohranjati tudi v prihodnje.

Kako je na izobraževanje v vaši organizaciji vplivala uvedba Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki v 185. členu določa, da uporabniki proračuna ne smejo sklepati novih pogodb o izobraževanju ob delu za pridobitev izobrazbe, razen če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, ne izhaja iz posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe?

Agencija skladno z ZUJF-om pogodb o izobraževanju ob delu za pridobitev izobrazbe ne sklepa več. Pogosteje organizira strokovna izobraževanja ter izobraževanja za pridobitev mehkih znanj in veščin.

Kako ugotavljate potrebe po izobraževanju in usposabljanju zaposlenih?

Prepoznavanje izobraževalnih potreb na agenciji poteka na letnem nivoju, in sicer med pripravo programa dela in finančnega načrta za prihodnje leto. Predloge za organizacijo in izvedbo izobraževanj za potrebe plana pripravljajo vodje sektorjev/oddelkov ter kadrovska služba, ki predhodno tudi v sodelovanju z uslužbenci sektorja/oddelka zaznajo potrebe.

Kadrovska služba torej pridobi podatke o planiranih izobraževanjih s strani vodij sektorjev/služb za organizacijo in izvedbo skupinskih strokovnih izobraževanj (večje število uslužbencev agencije) ter predlog planiranih individualnih izobraževanj za zaposlene v sektorjih/oddelkih, kadrovska služba pa je zadolžena za organizacijo izobraževanj za pridobitev mehkih znanj in veščin. O predlaganih izobraževanjih in njihovi izvedbi se seznani direktorja oziroma se pridobi njegovo soglasje.

Kako je načrtovano in organizirano izobraževanje oziroma, kako oblikujete programe izobraževanja?

Kot že rečeno, se izobraževanja načrtujejo v programu dela in finančnem načrtu ob koncu tekočega leta za prihajajoče leto. Takrat pride tudi do načrta organizacije in izvedbe izobraževanj.

Agencija skuša proces izobraževanja in formalno znanje uslužbencev nadgraditi z neformalnim oziroma z organizacijo skupinskih strokovnih izobraževanj, skupinskih splošnih izobraževanj ter individualnih izobraževanj.

Za razvoj zaposlenih v organizaciji je potrebno veliko finančnih sredstev. Izobraževanje in usposabljanje predstavlja pomemben strošek agencije, zato je še toliko bolj pomembno, da vložena sredstva prinesejo zadovoljive rezultate, ki so v skladu s poslovnimi cilji.

Ali pri oblikovanju programov za izobraževanje in usposabljanje upoštevate interese zaposlenih in, če jih, na kakšen način?

Vsebine izobraževanj se v večini primerov pripravljajo v sodelovanju med vodji in njihovimi uslužbenci.

Ali podpirate, da se zaposleni izobražujejo na lastno pobudo?

Da, agencija oz. vodstvo podpira izobraževanje svojih uslužbencev in njihov stalni razvoj.

Na podlagi česa izbirate kandidate za izobraževanje in usposabljanje?

O udeležencih izobraževanja se odloča glede na vsebino predvidenega izobraževanja in glede na to, komu bi tovrstno izobraževanje predstavljalo pomemben prispevek oz. nadgradnjo znanja ter hkrati povečanje same kvalitete dela v njegovem vsakodnevnem delovnem procesu.

Kateri profil zaposlenih se najpogosteje udeležuje izobraževanj?

Agencija skuša zagotoviti izobraževanja čim širšemu krogu svojih uslužbencev, je pa dejstvo, da uslužbenci določenih strokovnih področij agencije, kot so telekomunikacije, radiokomunikacije, mediji itd. zaradi same narave dela in hitro spreminjajočega se okolja, potrebujejo stalen strokovni razvoj in so zato nekoliko bolj vključeni v strokovna izobraževanja.

Na katerih področjih se izobražujejo zaposleni v vaši organizaciji?

Agencija organizira skupinska strokovna izobraževanja (povabljeni uslužbenci različnih sektorjev), ki uslužbencem omogočajo kakovostno opravljanje konkretnega dela na posameznem strokovnem področju, skupinska splošna izobraževanja za pridobitev mehkih znanj, kot so sposobnosti, navade in veščine (kompetence), ki so ravno tako pomembne za vsakodnevno opravljanje delovnih obveznosti in pomenijo osebni razvoj posameznika ter individualna strokovna izobraževanja posameznih uslužbencev za pridobitev specifičnih strokovnih znanj posameznega delovnega mesta.

Kaj zaposlene motivira in kaj predstavlja oviro za izobraževanje?

Motivacija je zagotovo njihov osebni razvoj ter element za uspešno in učinkovito opravljanje delovnih obveznosti. Oviro pa večkrat predstavlja velik obseg delovnih obveznosti in pomanjkanje časa za udeležbo na posameznih izobraževanjih.

Ali potekajo izobraževanja pretežno v interni ali eksterni obliki?

Agencija organizira tako interna kot tudi eksterna izobraževanja. Eksterna izobraževanja so organizirana predvsem za posameznike oz. manjše skupine, medtem ko so interna izobraževanja namenjena večjim skupinam, katere izvajamo v predavalnici agencije.

Katera izobraževanja so po vašem mnenju bolj kakovostna – interna ali eksterna in zakaj?

Pri organizaciji izobraževanj stremimo k temu, da skušamo vsa izobraževanja izvesti v sodelovanju s kompetentnimi in preizkušenimi izvajalci z odličnimi referencami, da tveganje za nekakovostno izvedbo izobraževanja znižamo na minimum. Dejansko ni razlik v pristopu k organizaciji eksternih in internih izobraževanj.

Ali opravljate analize, če dodatno izobraževanje in usposabljanje pripelje do želenih rezultatov in kateri so?

Analiziranja rezultatov izobraževanja v preteklosti agencija ni izvajala, preverjanje učinkov izobraževanja smo pričeli letos, ni pa še izvedenih analiz vprašalnikov.

Ali menite, da je dovolj organiziranega izobraževanja za vse zaposlene in na katerih področjih menite, da bi zaposleni v vaši organizaciji potrebovali dodatna znanja?

Izobraževanja, ki se in se bodo predvidoma izvajala v prihodnjem letu, so in bodo namenjena vsem uslužbencem.

Vsebinsko se bodo izobraževanja odvijala na vseh treh sklopih, torej skupinska strokovna izobraževanja, skupinska splošna izobraževanja za pridobitev mehkih znanj, kot so sposobnosti, navade in veščine (kompetence) in individualna strokovna izobraževanja.

Več o psihologiji dela v javni upravi si lahko preberete v Praktikumu.

_____________________________________________________________________________________________________

Adrijana Slapnik

Adrijano Slapnik veseli delo z ljudmi, s katerimi ima že nekaj delovnih izkušenj, ki si jih je nabrala z delom v prodaji in komerciali, kot prostovoljka na Centru za socialno delo ter kot tutorka za področje statistike, kvantitativnih metod ter informacijskih sistemov v upravi. Če ji poleg vseh obveznosti ostane še kaj prostega časa, rada prebere kakšno knjigo ali se odpravi na daljši sprehod.

Gašper Gaberšek

Gašperja Gaberška poleg prava in ekonomije zanimajo tudi ostale družboslovne vede, predvsem psihoanaliza, filozofija ter upravljanje s človeškimi viri. Rad ima naravo, glasbo, nogomet in adrenalin, vselej pa je pripravljen pomagati.