Soočanje gibalno oviranih mladih z vstopom na trg dela


V današnjem času iskalcu zaposlitve, zaposlitev pomeni izziv in skorajda osebni projekt, hkrati pa tudi trg dela pričakuje vse bolj prožne, delovno zavzete in angažirane posameznike. Ranljive skupine so pri tem v manj ugodnem položaju, kar velja tudi za gibalno ovirane mlade, ki so pri načrtovanju in uresničevanju karierne poti soočeni z dodatnimi ovirami. V Ustavi je zapisano, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto, s čimer se tudi osebam z oviro priznava pravica do enakovredne obravnave na trgu dela (Kalčič, 2007). V praksi pa je zaslediti prepričanje, da naj bi invalidnost onemogočala ali zmanjševala produktivnost zaposlenih (Paladin, 2015). Za invalide je delo osrednja vrednota in je zato pomembna za njihov optimalen razvoj, zaposlitev oseb z oviro pa oblikuje strategijo obvladovanja invalidnosti v vsaki razviti družbi kot kazalnik njihove socialne vključenosti (Žebovec idr., n. d.).

Več o tem, kako se mladi z gibalno oviranostjo soočajo z vstopom na trg dela, lahko preberete v diplomski nalogi Milene Šmintić.