Kako zaposleni zaznavajo medsebojno raznolikost, pravičnost in vključenost znotraj organizacij?

Raznolikost na delovnem mestu je pravzaprav "dvorezni meč". (Vir: Unsplash)

V tokratnem prispevku predstavljamo raziskovalno nalogo študentk magistrskega programa psihologije, ki so želele ugotoviti, v kolikšni meri zaznavajo zaposleni, da slovenske delovne organizacije delujejo vključujoče, pravično in upoštevajo raznolikost med zaposlenimi. Ugotovitve so predstavljene v nadaljevanju, zato vabljeni k branju.


Avtorice: Tjaša Furlan, Eva Košič, Katja Mabič in Tina Pongračič

Teoretična vrednost raziskave je pregled najpomembnejših izsledkov izvedenih raziskav s tega področja in povezava le-teh z najnovejšimi praksami slovenskih delovnih organizacij v zvezi z raznolikostjo zaposlenih. Z namenom, da bi pridobile vpogled v splošno ravnanje in soočanje z raznolikostjo v delovnih organizacijah v Sloveniji, so za zaposlene oblikovale vprašalnik o raznolikosti, pravičnosti in vključenosti v slovenskih delovnih organizacijah.

Pozitivni in negativni učinki raznolikosti

Raziskave raznolikosti kažejo, da je raznolikost pravzaprav »dvorezni meč« (Milliken idr., 1996, v Kunze idr., 2021), saj lahko ima tako pozitivne kot tudi negativne učinke na delovno organizacijo. Učinkovito in strateško upravljanje raznolikosti lahko prinaša naslednje prednosti za delovno organizacijo:

  • boljši odnosi na delovnem mestu,
  • boljši ugled delovne organizacije,
  • lažja pritegnitev in zadržanje (bolj talentiranih) delavcev,
  • nižji stroški dela,
  • večja kreativnost zaposlenih, ter
  • manj konfliktov med zaposlenimi (McEnrue, 1993, v Kosi idr., 2012).

Če pa upravljanje raznolikosti ni izvedeno načrtno, lahko to negativno vpliva na uspešnost delovne organizacije, saj se lahko pojavijo nezadovoljstvo in konflikti med zaposlenimi, zmanjšajo se kreativnost, inovativnost in produktivnost ter je zato tudi ugled delovne organizacije slabši (Kosi idr., 2012).

Kaj so avtorice ugotovile?

Upravljanju raznolikosti v Sloveniji se posveča premalo pozornosti, kljub temu, da imajo do le-te zaposleni pozitiven odnos. Premalo je uveljavljenih strategij, ki bi prispevale k večji vključenosti in pravičnosti do vseh zaposlenih, oziroma so te zaposlenim preslabo predstavljene. 

Kot je omenjeno že zgoraj, so ženske v primerjavi z moškimi, skladno z našimi predvidevanji, bolj nagnjene k spoštovanju raznolikosti in sprejemanju različnosti med zaposlenimi. Enako velja za zaposlene z daljšo delovno dobo, ki zaznavajo premalo spoštovanja različnosti in vključenosti vseh zaposlenih. Avtorice vidijo razloge za to predvsem v dveh skupinah posameznikov, ki spadajo v populaciji, ki sta bili v preteklosti in še danes prevečkrat zapostavljeni in po nepravičnem diskriminirani, zato sta tudi bolj občutljivi na to temo in bi bili potrebni posebne obravnave.

V Sloveniji v prihodnosti vidimo še veliko možnosti za napredek in razvoj področja upravljanja raznolikosti zaposlenih. Potrebno bi bilo oblikovati konkretne predloge strategij in postopkov, ki bi obravnavale to področje, saj bi to ne le izboljšalo počutje in odnose med zaposlenimi, temveč tudi produktivnost in uspešnost delovne organizacije.


Če vas o sami raziskavi, rezultatih in teoriji zanima še več, si lahko o tem preberete v priloženem dokumentu:

Literatura

Greif, T. (2009). Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju: Smernice za delodajalce in sindikate. Progress. https://www.raznolikost.eu/wp-content/uploads/Raznolikost-v-zaposlovanju.pdf

Kosi, T., Nastav, B. in Dolenc, P. (2012). Upravljanje raznolikosti v slovenskih in tujih podjetjih. Založba Univerze na primorskem, Koper.

Kunze, F., Boehm, S. A. in Bruch, H. (2021). It matters how old we feel in organizations: Testing a multilevel model of organizational subjective‐age diversity on employee outcomes. Journal of Organizational Behavior42(4), 448-463.

Mousa, M., Massoud, H. K. in Ayoubi, R. M. (2020). Gender, diversity management perceptions, workplace happiness and organisational citizenship behaviour. Employee Relations: The International Journal.

Noč, M. (2017). Odnos do raznolikosti zaposlenih v slovenskih podjetjih: magistrsko delo [Doktorska disertacija], Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

SHRM (b.d.). Diversity, Equity and Inclusion Survey. https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/hr-forms/pages/diversitysurveys.aspx