Povezanost motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva pri delu

Termin motivacija izhaja iz latinske besede za gibanje (movere). Motivacija je razlog, zakaj nekaj počnemo oz., povedano drugače, usmerja posameznikovo ravnanje k želenim ciljem (Armstrong in Taylor, 2014).

Zadovoljstvo pri delu pa je tema, ki že vrsto desetletij zanima raziskovalce s področja psihologije dela in organizacije. Posledično obstaja mnoštvo različnih teorij in definicij zadovoljstva pri delu. Pogosto tudi ni jasnih ločnic med teorijami zadovoljstva pri delu in sorodnimi pojmi, kot so motivacija pri delu, organizacijska kultura ipd. Hoppock (Worrell, 2004) je leta 1935 med prvimi definiral zadovoljstvo pri delu. Po njegovem je zadovoljstvo pri delu posledica številčnih psiholoških, fizioloških in okoljskih dejavnikov.

V svoji diplomski nalogi pa je kolegica Ema Hojnik združila omenjena področja, ki pomembno vplivata na zaposlene in gospodarstvo. Proučevala je povezanost med motivacijo in zadovoljstvom pri delu ter vpliv demografskih dejavnikov nanju.  Kakšne povezave je odkrila lahko preverite tukaj.