Transspolne osebe na delovnem mestu

Piše: Alja Kopinič 

Transspolne osebe so osebe, pri katerih se spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu, ne ujema s spolno identiteto, ki jo čuti oseba sama in s katero se identificira. Svoje telo in zunanji videz lahko želijo prilagoditi svoji spolni identiteti ali pa ne pristajajo na to, da se morata telo in zunanji videz prilagoditi spolni identiteti. Transspolnost  je krovni izraz za vse spolne identitete, ki temeljijo na človekovem čutenju in doživljanju sebe in so lahko v skladu z njima tudi preoblikovane. Transspolnost ne temelji na nujnosti ujemanja ob rojstvu pripisanega biološkega spola in osebne spolne identitete, temveč zajema vse spolne identitete, ki niso v skladu s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Vključuje vse spolne identitete, ki presegajo, modificirajo ali negirajo družbeno zahtevane norme glede spola in spolnih identitet. Sem sodijo različne identitete: transspolne ženske in moški, nebinarne osebe (osebe, ki se ne identificirajo kot moški ali ženske), aspolne osebe (osebe, ki se ne identificirajo z nobeno spolno identiteto oz. čutijo popolno odsotnost lastne spolne identitete), kvirspolne osebe (osebe, ki presegajo binarni spolni sistem; kvirspolna oseba se lahko identificira kot ženska in moški hkrati, občasno kot ženska in občasno kot moški ali pa niti kot ženska niti kot moški), spolno fluidne osebe (osebe, ki čutijo, da je njihova spolna identiteta fluidna in prehajajo med dvema ali več spolnimi identitetami) itd.

Večinska družba občutek spola in posledično spolne identitete doživlja kot naravno samoumeven, pridobljen s spolom, pripisanim ob rojstvu, in brez možnosti neujemanja tega spola z dejanskim občutenjem lastnega spola.  Vsaka oseba, ki presega ozko določene družbene spolne vloge, pravila in stereotipe, je izpostavljena predsodkom, nesprejemanju in diskriminaciji. Transspolne osebe se v vsakdanjem življenju srečujejo s številnimi težavami in stiskami, ki jih osebe, pri katerih se spol, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, ujema z njihovo spolno identiteto, ne doživljajo. Težave, s katerimi se srečujejo transspolne osebe, so npr. nesprejemanje znotraj lastne družine in ožjega socialnega kroga, neenakosti pri obravnavi v izobraževanju in zaposlovanju, družbeno stigmatizacijo in zanikanje osnovnih človekovih pravic.

Številne transspolne osebe se na delovnem mestu srečujejo s transfobijo. Transfobija je izraz, s katerim opisujemo predsodke in diskriminacijo do oseb, ki so prekoračile ali rušijo meje ozkih družbenih spolnih vlog, pravil in stereotipov. Kaže se v reakcijah strahu, sovraštva, odpora in/ali diskriminatornega odnosa do oseb, katerih spolna identiteta in/ali spolni izraz (kot tudi prepoznani spol oz. spolna identiteta) nista v skladu s pričakovanji družbeno sprejetega spola, ki jim je bil pripisan ob rojstvu. Negativne reakcije, ki jih doživljajo transspolne osebe, se kažejo na številne različne načine: od izogibanja stikov z njimi, ignoriranja njihove identitete, pa do omalovaževanja, zlorab in fizičnega nasilja. Doživljajo tudi diskriminacijo, ki pomeni neenako obravnavanje posameznice_ka v primerjavi z nekom drugim zaradi katerekoli osebne okoliščine, npr. zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti, jezika, verskega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega položaja ipd.

V prvi infografiki so najprej prikazani rezultati o diskriminaciji transspolnih oseb v Sloveniji, pridobljeni v okviru raziskave o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji, v kateri je sodelovalo 65 transspolnih oseb, starih med 15 in 63 let. Infografika nadalje prikazuje tudi rezultate dveh velikih raziskav o izkušnjah transspolnih oseb v Združenih državah Amerike, ki podrobneje ilustrirajo, na kakšne načine se kažeta transfobija in diskriminacija transspolnih oseb na delovnem mestu.

Pomembno je ustvarjati vključujoče delovno okolje za vse zaposlene, ne glede na njihove osebne okoliščine, kamor spada tudi spolna identiteta. Druga infografika prikazuje šest nasvetov za boljše vključevanje transspolnih oseb v delovno okolje.

Več informacij o transspolnosti lahko pridobite:

Podrobnejše rezultate predstavljenih raziskav lahko najdete v sledečih virih: