Kako uspešno reševati spore?

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.com

Spori so del vsakdanjega življenja, pri čemer je pomembno, da jih znamo uspešno reševati. Eden od načinov reševanja sporov je tudi mediacija. Kako poteka in kaj so njene lastnosti si lahko preberete v spodnjem članku.


Avtorica: Katja Trbanc

Mediacijo lahko opredelimo kot eno izmed alternativnih metod za reševanje sporov. Je alternativa reševanju sporov s sodnimi postopki na sodiščih, izvajamo pa jo lahko na mnogih področjih, npr. v družini, šoli, lokalni skupnosti, prav tako tudi v delovnih organizacijah (Zavod RAKMO, b. d.).

Groba definicija mediacije bi bila, da je to metoda, kjer neka tretja, nepristranska oseba (mediator), pomaga sprtima stranema priti do sporazumne rešitve konflikta (Brubaker, idr., 2014). Pomembno je poudariti, da je to postopek, v katerega morajo biti osebe vključene prostovoljno, prav tako je postopek zaupen oziroma tajen. Od v mediacijo vključenih strank je odvisno, ali bo vsebina dogovora prišla do direktorja, vodje ali drugih zaposlenih. Prav tako končno odločitev ali sporazum sprejmejo stranke same, brez posredovanja vodij, direktorjev ali posredovanja kakšne druge osebe (Saundry idr., 2018). Omeniti velja tudi to, da je mediacija bolj kot na preteklost osredotočena na sedanjost, še bolj pa na prihodnost (Bennet, 2014).

Paziti moramo tudi na to, da mediacije ne zamenjamo za arbitracijo. Tako kot pri mediaciji so tudi pri arbitraciji vključene sprte stranke in tretja, nepristranska oseba, vendar pa je, za razliko od mediacije, ta tretja oseba tista, ki sprejme končno odločitev (Liebmann, 2000).

Več o postopku mediacije si lahko preberete na spodnji povezavi:

Literatura:

ACAS. (2013). Mediation: An Approach to Resolving Workplace Issues. https://archive.acas.org.uk/media/949/Mediation-An-approach-to-resolving-workplace-issues/pdf/Mediation-an-approach-to-resolving-workplace-issues.pdf

Bennet, T. (2014). The role of workplace mediation: a critical assessment. Personnel Review, 43(5), 764-779.

Bollen, K. in Euwema, M. (2013). Workplace Mediation: An Underdeveloped Research Area. Negotiation Journal, 29(3), 329-353.

Brubaker, D., Noble, C., Fincher, R., Park, S.K. in Press, S. (2014). Conflict Resoulution in the Workplace: What Will the Future Bring? Conflict Resolution Quarterly, 31(4), 357-386.

Herrman, M. S., Hollet, N. in Gale, J. (2006). Mediation from Beginning to End: A Testable Model. V M. S. Herrman (ur), The Blackwell Handbook of Mediation. Bridging Theory, Research, and Practice (str. 19-79). Blackwell Publishing.

Liebmann, M. (2000). Histroy and Overview of Mediation in UK. V M. Liebmann (ur.), Mediation in Context (str. 19-39). Jessica Kingsley Publishers.

Pruitt, D. G. (2006). Mediation at the Millenium. V M. S. Herrman (ur), The Blackwell Handbook of Mediation. Bridging Theory, Research, and Practice (str. 395-412). Blackwell Publishing.

Saul, J. A. (2012). The Legal and Cultural Roots of Mediation in the United States. Opinio Juris in Comparatione, 1(8), 1-12.

Saundry, R., Bennett, T. in Wibberley, G. (2018). Inside the mediation room – efficiency, voice and equity in workplace mediation. The International Journal of Human Resource Management, 29(6), 1157-1177.

Zavod RAKMO (b. d.). Kaj je mediacija. https://www.rakmo.si/mediacija.html