Vodič za delo z generacijo Y

O izzivih, ki jih prinašajo različne generacije za vodilno osebje ter o značilnostih posamezne generacije na delovnem mestu smo že pisali v predhodnih prispevkih (povezave najdete spodaj). V tem prispevku pa vam predstavljamo »vodič«, kako se soočiti z generacijo Y, ki trenutno vstopa na trg dela.

Generacija Y na delovnem mestu

Generacijo Y so vzgojili starši (pripadniki Baby boom generacije), ki so dajali pogosto pozitivno povratno informacijo in zagotovila. Poleg tega so bili izpostavljeni pomembnim napredkom v tehnologiji ter političnim in ekonomskim pretresom. Vsi ti dogodki so pomembno vplivali na njihove značilnosti in vedenje na delovnem mestu

Thompson in Gregory (2012) navajata raziskave, v katerih so ugotovili, da k zvestobi in zadrževanju pripadnikov generacije Y v organizacijah pozitivno vplivajo:

 • ravnotežje med delom in zasebnim življenjem (Twenge, 2010; v: Thompson in Gregory, 2012),
 • smiselno delo (Lancaster in Stillman, 2002; v: Thompson in Gregory, 2012), ter
 • visoka pozornost oz. priznavanje (Harshatter in Epstein, 2010; v: Thompson in Gregory, 2012).

Thompson in Gregory (2012) menita, da je osnova za zagotavljanje predanosti organizaciji pri pripadnikih generacije Y odnos med zaposlenim in vodjo. Zaposleni, ki pripadajo tej organizaciji so namreč odraščali v okolju bogatem s povratnimi informacijami, visoko ravnjo pozornosti, pohval, vodenja in usmerjanja. To se odraža tudi na delovnem mestu.

Razlike med pripadniki generacije X in Y

Za zmanjševanje konfliktov in razumevanje vedenja pripadnikov generacije Y je potrebno razumeti njihove značilnosti. Asghar (2014) navaja zanimive razlike med pripadniki generacije X in Y in kako se te razlike odražajo na delovnem mestu.

 1. Različen pogled na avtoriteto

Zaposleni, ki pripadajo generaciji X nadrejenega vidijo kot strokovnjaka s pomembnimi izkušnjami in spretnostmi. Dostop do avtoritete je omejen in potrebno si ga je prislužiti. Pripadniki generacije Y pa v nasprotju pristopijo do nadrejenega že pri dan. Če nadrejeni pripadniku generacije X naroči naj skoči, bo zaposleni skočil in vprašal, ali je skočil dovolj visoko. Nasprotno pa pripadnik generacije Y povzdigne obrv in vpraša zakaj. Vzrok za to naj bi bil v njihovi vzgoji – vzgajali so jih v duhu, da je njihovo mnenje pomembno in dvom v avtoriteto ni nesprejemljiv.

 1. Razlike v motivaciji

Pripadniki generacije X naj bi bili zelo individualistično usmerjeni in neodvisni. Zadovoljni so, če dobijo svojo pisarno. Pripadniki generacije Y pa želijo v svojem trdem delu videti smisel. Generacija X živi za delo, generacija Y pa dela da živi. Generacija Y se ne ukvarja le s služenjem denarja, ampak v svojem delu želijo videti smisel.

 1. Razlike v željah glede delovnega okolja

Pripadniki generacije X so strukturirani, natančni in linearni, medtem ko so značilnosti pripadnikov generacije Y ravno nasprotne. Pomembna jim je vizija organizacije in vrednote. Poleg tega je pomemben motivator generacije Y avtonomija. Avtor članka to ponazori s primerom, ko pripadnike generacije Y vprašamo, kaj je njihovo idealno delovno mesto. Njihov tipičen odgovor je: 1. Google, 2. Apple, 3. samozaposlitev. Obe organizaciji na nek način spreminjata svet ali pa ga vsaj delata bolj zanimivega. Poleg tega delovno okolje Googla močno spominja na študentsko naselje, kar pripadnikom generacije Y ustreza.

 1. Drugačen tempo napredovanja pri projektih

Pripadniki generacije Y napredujejo hitro. Zanje je značilno, da hitro razmišljajo in delajo več stvari hkrati. To je pogosto v nasprotju s pripadniki generacije X, ki se dela lotijo postopoma in počasi.

Priporočila vodjem in delodajalcem, ki se srečujejo s pripadniki generacije Y

Thompson in Gregory (2012) sta oblikovala naslednja priporočila za vodje, ki se na delovnem mestu srečujejo s pripadniki generacije Y:

 • Najboljši stil vodenja za pripadnike generacije Y je transformacijsko vodenje, za katerega je značilna gradnja odnosa in prilagajanje posameznikovim potrebam. Ta pristop vključuje coaching, mentorstvo, razvoj in zagotavljanje pogoste povratne informacije zaposlenim. Pomembna komponenta pri vodenju je osredotočenost na posameznika in njegov razvoj.
 • Vlagajte čas in trud za ohranjanje pristnih in pomembnih odnosov z zaposlenimi.
 • Spodbujajte vedenje, ki gradi medsebojno zaupanje z zaposlenimi.
 • Pri delu z zaposlenimi uporabljajte coaching pristop. Osredotočajte se na razvoj, rast in pravico pri odločanju ter osebno odgovornost zaposlenih. Pripadniki generacije Y namreč cenijo povratno informacijo in avtonomijo.
 • Poslužujte se individualnega pristopa. Odnose in interakcije prilagodite posameznikovim potrebam.

Priporočila za motiviranje pripadnikov generacije Y:

 • Spodbujajte uporabo tehnologije na delovnem mestu. Pripadniki generacije Y so odraščali v času rabe interneta in napredkih tehnologije. Zagotavljanje najnovejše tehnologije na delovnem mestu spodbuja njihovo kreativnost.
 • Posredujte jim pomembne informacije. Sporočite jim najnovejše novice o organizacije. S stalnim dotokom informacij jim omogočite, da se čutijo kot del organizacije in povečate njihovo pripadnost.
 • Deljeno upravljanje ciljev: Razvijte sistem preko katerega zaposleni postavijo cilje in jim sledijo (npr. preko spleta). S pregledom nad cilji sodelavcev povišamo njihovo motivacijo za doseganje ciljev.
 • Zagotavljajte stalno povratno informacijo.
 • Bodite fleksibilni. To se nanaša na tehnologijo, urnike in projekte. Pozanimajte se glede njihovih interesov in jim ponudite možnost izbire projektov in mobilnost (delo od doma), kjer je to mogoče.
 • Profesionalni portfolio je odličen način za predstavitev opravljenih projektov in dosežkov zaposlenega (Norman, 2014).

Kratka predstavitev generacije Y:

Na »pohodu« pa je že generacija Z – kakšne izzive bo prinesla in kako se bomo z njimi soočali na delovnem mestu?

Povezave za tiste, ki želite izvedeti več o tem:

Več o značilnostih posameznih generacij in kakšne izzive prinašajo na področje dela si lahko preberete v prispevku z naslovom Generacijske razlike na delovnem mestu – izziv za vodilno osebje.

Zanimiv pogled na dejavnike, ki so vplivali na razvoj generacije Y in njihove značilnosti pa si lahko preberete v prispevku z naslovom Zakaj je generacija Y nesrečna? 

Več o tem si lahko preberete v naslednjih člankih:

Asghar, R. (2014). Gen X is from Mars, gen Y is from Venud: A primer on how to motivate a Millennial. Forbes, Sneto z naslova: http://www.forbes.com/sites/robasghar/2014/01/14/gen-x-is-from-mars-gen-y-is-from-venus-a-primer-on-how-to-motivate-a-millennial/

Norman, M. (2014). 6 ways to motivate gen Y in the wokplace. Business insider, sneto z naslova: http://www.businessinsider.com/6-ways-to-motivate-gen-y-in-the-workplace-2014-6?IR=T

Thompson, C. in Gregory, J. B. (2012). Managing Millennials: A framework for improving attraction, motivation and retention. The Psychologist-Manager Journal, 15, 237-246.

Tina Zakrajšek