Kakšen je odnos učiteljev do uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku?

Avtorice: Karla Breščić, Rebeka Gregorc, Katja Hren

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je danes, bolj kot kadarkoli prej, prisotna v vseh sferah našega življenja, sodobna družba pa ima vedno večje zahteve glede vključevanja le-te v naš vsakdanjik. IKT postaja vedno bolj pomemben del posameznikovega socialnega, poslovnega in izobraževalnega sistema. Poznavanje IKT je danes ena izmed temeljnih veščin, ki naj bi jo vsak posameznik uporabljal za bolj optimalno delovanje znotraj družbe. V izobraževalnih ustanovah lahko že nekaj časa prepoznamo potrebo po spremembah, ki bi omogočile prehod od tradicionalnih pristopov k poučevanju k novejšim in inovativnejšim oblikam pedagoških praks, kot je npr. uporaba IKT.

V šolskem kontekstu so ravno učitelji tisti, ki imajo ključno vlogo pri preoblikovanju šol v moderne, tehnološko podprte izobraževalne ustanove, saj sam obstoj tehnologije avtomatsko še ne vodi v učiteljevo uporabo IKT pri pouku. Poleg podpore šole je v procesu integracije IKT v pouk bistvenega pomena tudi učiteljeva motiviranost in pripravljenost za uporabo nove tehnologije.

V raziskavi smo preučevale stališča učiteljev, starejših od 39 let, v osnovnih in srednjih šolah do uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Zanimalo nas je, kako se njihova stališča do IKT povezujejo s pogostostjo uporabe le-te pri pouku. Dosedanje raziskave so pokazale, da pozitiven odnos učiteljev do IKT pozitivno vpliva na njeno integracijo v pedagoške prakse ter da je uporaba IKT pri pouku v veliki meri odvisna od
učiteljev samih oziroma od njihovega poznavanja tehnologije in motivacije za njeno uporabo (Brečko, 2016). V raziskavi je sodelovalo 43 učiteljev, ki so izpolnili vprašalnik, oblikovan za namene raziskave. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov, in sicer je bil prvi del namenjen ugotavljanju stališč učiteljev do uporabe IKT, drugi pa merjenju pogostosti uporabe različnih IKT aplikacij v izobraževalnem procesu. Rezultati raziskave so potrdili, da se bolj pozitivna stališča do uporabe IKT pozitivno povezujejo s pogostejšo uporabo računalniških programov in drugih tehnoloških pripomočkov pri pouku, kar opozarja na pomembnost odnosa učiteljev
do uporabe IKT. Zaznava pomembnosti tega odnosa se nam zdi bistvenega pomena, saj imajo ravno učitelji ključno vlogo pri ustvarjanju in izvajanju izobraževalnega procesa.

Več si lahko preberete tukaj: