V kolikšni meri vaš delodajalec spodbuja ustvarjalnost svojih zaposlenih? (Rezultati ankete)

ustvarjalnost rez

Piše: Neža Prelog

Na naše vprašanje o tem, v kolikšni meri vaš delodajalec spodbuja ustvarjalnost svojih zaposlenih ste odgovarjali različno. Dobra tretjina (36%) vas meni, da delodajalec skoraj nikoli ne spodbuja ustvarjalnosti. Ustvarjalnost kot sposobnost ustvarjanja nečesa originalnega in ustreznega je ključnega pomena v poslovnem svetu, saj zagotavlja dober začetek novim podjetjem in določa najboljša podjetja. Vendar pa se je ustvarjalnost v preteklosti razumela kot težko opisljiv konstrukt, ki ga ni mogoče voditi ali usmerjati, zato pri mnogih vodjih ni bila središče pozornosti (Amabile, 2008). Verjetno je prav zahtevnost spodbujanja ustvarjalnosti pri različnih načinih dela razlog, da tudi sami niste zaznali spodbujanja ustvarjalnosti pri svojem delodajalcu.

30% vas je odgovorilo, da vaš delodajalec pogosto spodbuja ustvarjalnost zaposlenih, 23% pa le včasih. Kljub vsemu je rezultat spodbuden, saj s pomočjo ustvarjalnosti, ki jo spodbuja vaš delodajalec, lahko dosegate nove in inovativne rešitve ter se pri tem počutite notranje motivirani. Le 11% vas meni, da vaš delodajalec ustvarjalnost spodbuja skoraj vedno. Morda sta razloga za to tudi način in področje dela. Čeprav nekatere vrste dela že same po sebi omogočajo več ustvarjalnosti, smo prav pri vsakem delu lahko do neke mere ustvarjalni. Naloga vodje je, da te možnosti prepozna in svojim zaposlenim da možnost biti ustvarjalen.

Na delovnem mestu lahko na različne načine spodbujamo ustvarjalnost. Veliko doprinese že sprememba vodenja od tistega, pri katerem gre večinoma za delegiranje nalog in nadzor k vodenju, ki je bolj sodelovalno. Namesto podajanja odgovorov naj vodja svojim zaposlenim postavlja vprašanja, jim določa cilje, sami pa naj ugotovijo, kako bodo te cilje dosegli. Pomemben je tudi čas, ki je na voljo za razmišljanje o idejah, o širši sliki problema in za možnost sodelovanja med zaposlenimi. Tri preprosta vprašanja, ki bodo spodbudila razmišljanje in doprinesla k ustvarjalnosti so Kaj če?, Kaj še? in Zakaj pa ne? Namesto odgovarjanje na ideje zaposlenih z besedami Da, ampak lahko uporabimo besedi Da in … S tem gradimo na idejah drugih in jih ne ovržemo. Zelo pomembno pri spodbujanju ustvarjalnosti pa je tudi zagotavljanje spodbud. Ljudje namreč potrebujejo občutek, da je njihovo delo pomembno in njihov doprinos cenjen (Naiman).

Več o ustvarjalnosti na delovnem mestu lahko preberete na: http://www.creativityatwork.com/

O ustvarjalnem vodenju: https://www.youtube.com/watch?v=yCxFtM9621Q

Viri

Naiman (b.d.). Fostering creativity in the workplace. Sneto z naslova: http://www.creativityatwork.com/2010/03/31/fostering-creativity-in-the-workplace/

Amabile (2008). Creativity and the role of the leader. Harvard business review. Sneto z naslova:  https://hbr.org/2008/10/creativity-and-the-role-of-the-leader