So različne generacije med seboj pripravljene deliti znanje?

Znanje zaposlenih vseh starosti je zelo pomembno, zato ga je treba deliti in ohranjati. Če se to ne zgodi, znanje izgine, raven znanja v organizaciji pa se ne uravnovesi. Deljenje znanja med generacijami je področje, ki vzbuja vse več zanimanja v razpravah o upravljanju znanja, kar je razvidno tudi iz večjega števila raziskav, ki so že obravnavale dejavnike, ki spodbujajo deljenje znanja.

Nežo Prelog je zanimala vloga, ki jo imajo subjektivne zaznave medgeneracijskega razlikovanja pri posameznikovi pripravljenosti za deljenje znanja. Ugotovila je, da predstavljajo mladi do 35. leta starosti ranljivejšo skupino z vidika medgeneracijskega razlikovanja, saj ga od vseh starostnih skupin zaznavajo v največji meri. Ob začetku svoje poklicne poti imajo visoka pričakovanja in si želijo sprejetosti, zato je odgovornost vodstva in kadrovskih služb, da poskrbijo za uspešno integracijo v organizacijsko okolje, kjer delujejo starejši zaposleni z več znanja. Mlajši zaposleni so tudi bolj pripravljeni deliti znanje v primerjavi s starejšimi, kar pa je za organizacije lahko problem, saj so starejši zaposleni tisti, ki imajo največ tacitnega znanja, pridobljenega z izkušnjami. Ta ugotovitev raziskave pomeni izziv za delo vodij in kadrovskih služb v praksi, predvsem na področju spodbujanja starejših zaposlenih k deljenju njihovega znanja.

Pričujoča raziskava predstavlja prvo znanstveno utemeljeno analizo medgeneracijskega oziroma starostnega razlikovanja v povezavi z deljenjem znanja s subjektivnega vidika posameznika, več o njenih rezultatih pa si lahko preberete v magistrski nalogi Neže Prelog z naslovom Vloga starostnega razlikovanja pri deljenju znanja zaposlenih.