Kako kot vodja spodbuditi timsko učenje?

Photo by Rebrand Cities on Pexels.com

Timsko učenje je ključen element učinkovitega tima ter predstavlja način, kako lahko v razmeroma kratkem času pridemo do novih spoznanj in razvijemo kvalitetne nove tehnike, pristope ali produkte.

Kaj narediti, če vaš tim nikakor noče sodelovati pri deljenju informacij, postavljanju vprašanj, iskanju povratne informacije ali diskutiranju o preteklih napakah? Ste se morda spraševali, ali lahko kot vodja vzpodbudite svoje zaposlene k timskemu učenju? Odgovor znanosti je več kot pritrdilen.


Avtorica: Ana Lampret

Kateri so glavni elementi timskega učenja?

Uspešno timsko učenje vsebuje več med seboj povezanih elementov, ki pomembno prispevajo k učinkovitosti tima. Poznamo tri glavne elemente uspešnega timskega učenja. To so:

 • Izmenjava (ang. sharing)

Izmenjava se nanaša na deljenje novih informacij, idej, znanja in mnenj skozi interakcijo med pripadniki tima. 

 • Medosebno izgrajevanje (ang. co-construction)

O medosebnem izgrajevanju govorimo, ko člani tima skupno razvijajo novo znanje, tako da gradijo, izboljšujejo in spreminjajo prvotno idejo enega izmed članov. 

 • Konstruktivno reševanje konfliktov (ang. constructive conflict)

Med procesom izmenjave in medosebnim izgrajevanjem lahko zaradi nasprotujočih si mnenj nastanejo konflikti. Konflikte je potrebno rešiti konstruktivno, tako da se o razhajajočih mnenjih predebatira in se jih uporabi za dosego sporazuma.  

Kako je lahko timsko učenje še bolj učinkovito?

Obstajajo tudi dejavniki, ki niso sestavni del timskega učenja, vendar pa pripomorejo k njegovi učinkovitosti. To so: 

 • Refleksivnost tima (ang. team reflexivity)

Refleksivnost tima je dosežena, ko imajo člani tima jasno predstavo o trenutnem napredku, lastnih ciljih in kako jih lahko dosežejo. Vključuje načrtovanje in evalvacijo dosedanjega dela ter po potrebi tudi prilagoditev nadaljnjega poteka dela. 

 • Preverjanje idej v praksi (ang. team activity)

Pomembno je, da se tim uči iz lastnih izkušenj, tako da svoje ideje preveri v praksi. To prav tako omogoča članom tima, da svoje praktično oz. ekspertno znanje prenesejo na ostale člane.

 • »Prečkanje medosebnih meja« (ang. boundary crossing)

»Prečkanje meja« pomeni iskanje ali podajanje informacij, stališč in idej, v komunikaciji z ostalimi posamezniki in institucijami izven tima.

Kako kot vodja vzpodbujati timsko učenje? 

Timsko učenje je pomemben vidik uspešnega dela v timu, ki pa se mu mnogi radi izognejo. Zakaj? Pogosto lahko vodi v nezaželene zagate. Diskusija o načinu dela lahko vodi v nestrinjanja in konflikte, kjer dominantnejši zaposleni preglasijo tiste, ki se radi držijo v ozadju.

Učenje na ravni tima se v nasprotju s splošnim prepričanjem ne zgodi »samo po sebi«, ampak ga je potrebno vzpodbuditi. Kako vodja vodi tim se je pokazalo kot odločilno pri tem, ali bo v timu prisotno timsko učenje, ali ne. 

Strokovnjaki vodjem, ki si v svojem timu želijo vzpodbuditi timsko učenje, svetujejo naslednje:

 • Poudarjajte pomen odprte komunikacije ter medsebojnih odnosov in sodelovanja

Vprašajte svoje zaposlene po povratnih informacijah in predlogih, bodite odprti za njihove odgovore ter se jim zanje tudi zahvalite. Sami poskrbite za jasno komunikacijo ciljev in pričakovanj. Vzpodbujajte druženje in nagrajujte dobro sodelovanje v timu. Tako boste na delovnem mestu ustvarili sodelovalno klimo,  ki je potrebna za izmenjavo informacij in konstruktivno diskusijo.

 • Izražajte skrb za dobrobit svojih zaposlenih

Vprašajte jih po njihovem mnenju in počutju ter jim priskočite na pomoč, ko vas za to prosijo. S tem postanete zgled članom tima in postavljate norme, s katerimi boste v timu vzdrževali tesne odnose ter razvili spoštovanje in zaupanje. 

 • Opolnomočite člane tima, vendar nadzorujte razlike v moči

Tim opolnomočite z upoštevanjem njihovih predlogov in dodeljevanjem več odgovornosti. Tako motivirate zaposlene, da delijo svoje znanje in so bolj aktivno vključeni v delo tima. Vendar pa morate ob tem regulirati razlike v moči med člani tima, saj bi zaposleni z višjim statusom lahko nadvladali ostale, kar bi onemogočilo podajanje konstruktivne kritike in dajalo iluzijo o večinskem strinjanju. 

 • Timu predstavite nalogo kot izziv in vizijo, ki ji lahko sledijo

Člane tima navdihnete tako, da o nalogi govorite kot o izzivu in pokažete, da verjamete v njihov uspeh. Skupaj z njimi osmislite vizijo, ki jo večkrat poudarjajte na srečanjih, saj boste tako vzpodbudili njeno ponotranjenje in ovrednotenje poteka lastnega dela v luči vizije. 

 • Pazljivo strukturirajte naloge

Skupaj s timom jasno opredelimo njegove naloge, metode dela in zaželene cilje, saj bo to zaposlenim dalo ustrezno strukturo in podporo za učinkovito delo. Vendar pa moramo biti pazljivi, da nalog ne strukturiramo preveč rigidno oz. natančno, saj to lahko vodi v pomanjkanje motivacije za nalogo s strani zaposlenih in omeji učenje in inovativnost tima. 

Timsko učenje od vodje zahteva predvsem vlaganje v medosebne odnose v timu, namesto strogega osredotočanja na dano nalogo. Vodja mora biti lepilo, ki tim poveže v smiselno celoto, tako da upošteva in spoštuje potrebe in značilnosti vsakega člana tima. 

Prirejeno po:

Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M., & Gijselaers, W. (2018). When Leadership Powers Team Learning: A Meta-Analysis. Small Group Research, 49(4), 475–513. doi:10.1177/1046496418764824 Dostopno na https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1046496418764824


O avtorici: Ano Lampret na področju psihologije dela najbolj zanima reševanje konfliktov in zmanjševanje predsodkov na delovnem mestu ter ustvarjanje sodelovalne klime v timu. V prostem času rada prebere kakšno dobro knjigo in si privošči kaj oblitega s čokolado.