Konflikt med delom in družino pri materah: Povezanost z uporabo pametnih naprav v službene namene izven delovnega časa, vrsto delovnega mesta ter samohranilstvom

Ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem je zelo pomembno in nujno potrebno. Še bolj se je to pokazalo pri delu na daljavo, kjer so se zaposleni prav na tem področju srečevali z veliko ovirami.


Avtorice: Lea Dvoršak, Irena Hostnikar in Dunja Kolenko

Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) je v organizacije vključena z namenom povečanja delovne učinkovitosti in delovnega zadovoljstva (Day, Paquet, Scott in Hambley, 2012), uporaba tehnologije pa lahko po drugi strani zabriše meje med poklicnim in zasebnim življenjem oz. ustvari konflikt med delom in družino (Harris, Marett in Harris, 2011). Konflikt med delom in družino je odvisen tudi od vrste dela, ki ga oseba opravlja (Messersmith, 2007) ter konteksta zasebnega življenja oz. družinskih okoliščin (Van Veldhoven in Beijer, 2014). Določene raziskave so pokazale, da zaposlene matere, v primerjavi z zaposlenimi očeti, doživljajo večji konflikt med delom in družino (Drew in Murtagh, 2005).

V raziskavi so avtorice želele ugotoviti, ali se velikost konflikta med delom in družino pri zaposlenih materah razlikuje glede na to, koliko časa matere izven delovnega časa namenijo delu s pametnimi napravami (torej IKT) v službene namene ter glede na to, ali na svojem delovnem mestu večinoma delajo s pametnimi napravami. Prav tako jih je zanimala v Sloveniji še praktično neraziskana, vendar zelo pomembna tema, tj. ali je konflikt med delom in družino pri zaposlenih materah odvisen tudi od tega, ali gre za matere samohranilke, ali matere v partnerski zvezi.

V raziskavi je sodelovalo 201 mater, starih med 23 in 60 let. Rezultati so pokazali, da je več časa namenjenega uporabi pametnih naprav v službene namene izven delovnega časa pri materah pozitivno povezano z doživljanjem konflikta med delom in družino. Konflikt med delom in družino je pri njih neodvisen od tega, ali njihovo delo vključuje pretežno delo s pametnimi napravami ter tega, ali gre za matere samohranilke. Ugotovitve raziskave lahko koristijo delodajalcem mater – v zaključku so podani napotki, s pomočjo katerih lahko delodajalci pomagajo zmanjševati konflikt med delom in družino, ki je povezan z uporabo pametnih naprav v službene namene izven delovnega časa.

Več o konfliktu med delom in družino pri materah pa si lahko preberete v seminarski nalogi:

Literatura:

Amstad, F. T., Meier, L. L., Fasel, U., Elfering, A. in Semmer, N. K. (2011). A metaanalysis of work–family conflict and various outcomes with a special emphasis on crossdomain versus matching-domain relations. Journal of Occupational Health Psychology, 16(2), 151–169.

Bakker, W. in Karsten, L. (2013). Balancing paid work, care and leisure in post-separation households: A comparison of single parents with co-parents. Acta Sociologica, 56(2), 173–187.

Baxter, J. in Alexander, M. (2008). Mothers’ work-to-family strain in single and couple parent families: The role of job characteristics and supports. Australian Journal of Social Issues, 43(2), 195–214.

Bruck, C. S., Allen, T. D. in Spector, P. E. (2002). The relation between work-family conflict and job satisfaction: A finer-grained analysis. Journal of Vocational Behavior, 60(3), 336–353.

Day, A., Paquet, S., Scott, N. in Hambley, L. (2012). Perceived information and communication technology (ICT) demands on employee outcomes: The moderating effect of organizational ICT support. Journal of Occupational Health Psychology, 17(4), 473–491.

De Wet, W. in Koekemoer, E. (2016). The increased use of information and communication technology (ICT) among employees: Implications for work-life interaction. South African Journal of Economic and Management Sciences, 19(2), 264–281. 

Drew, E. in Murtagh, E. M. (2005). Work/life balance: Senior management champions or laggards? Women in Management Review, 20(4), 262–278.

Fonner, K. L. in Roloff, M. E. (2010). Why teleworkers are more satisfied with their jobs than are office-based workers: When less contact is beneficial. Journal of Applied Communication Research, 38(4), 336–361. 

Fonner, K. L. in Roloff, M. E. (2012). Testing the connectivity paradox: Linking teleworkers’ communication media use to social presence, stress from interruptions, and organizational identification. Communication Monographs, 79(2), 205–231.

Ford, M. T., Heinen, B. A. in Langkamer, K. L. (2007). Work and family satisfaction and conflict: A meta-analysis of cross-domain relations. Journal of Applied Psychology, 92(1), 57–80.

Gazibarić, T. (2015). Work-related use of ICT after-hours: the impact on work-family conflict (Magistrska naloga). Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana.

Harris, K., Marett, K. in Harris, R. (2011). Technology-related pressure and work-family conflict: Main effects and an examination of moderating variables. Journal of Applied Social Psychology, 41(9), 2077–2103.

Kirby, E. L., Wieland, S. M. in McBride, M. C. (2012). Work-life conflict. V: J. G. Oetzel in S. Ting-Toomey (ur.), The SAGE handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice 2nd ed (str. 377–402). Thousand Oaks, California: Sage.

McManus, K., Korabik, K., Rosin, H. M. in Kelloway, E. K. (2002). Employed mothers and the work-family interface: Does family structure matter? Human Relations, 55(11), 1295–1324.

Messersmith, J. (2007). Managing work-life conflict among information technology workers. Human Resource Management, 46(3), 429–451.

Minnotte, K. L. (2012). Family structure, gender, and the work–family interface: Work-to-family conflict among single and partnered parents. Journal of Family and Economic Issues 33(1), 95–107.

Miri-Lavassani, K. in Mohavedi, B. (2014). Developments in theories and measures of work family relationships: from conflict to balance. Contemporary Research on organization Management and Administration, 2(1), 6–19. 

Moilanen, S., Aunola, K., May, V., Sevón, E. in Laakso, M. L. (2019). Nonstandard work hours and single versus coupled mothers’ work-to-family conflict. Family Relations, 68(2), 213–231. 

Nam, Nam, Taewoo. (2013). Technology Use and Work-Life Balance. Applied Research in Quality of Life. 9(4), 1017–1040.

Roman, C. (2017). Between money and love: Work–family conflict among Swedish low-income single mothers. Nordic Journal of Working Life Studies, 7(3), 23–41.

Srnko, T. (2019). Konflikt med delom in družino in obremenjenost: vloga uporabe pametnega telefona pri delu, delovne negotovosti in preference glede ločevanja dela in družine (Magistrska naloga). Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor. 

Van Veldhoven, M. J. P. M. in Beijer, S. E. (2012), Workload, work‐to‐family conflict, and health: Gender differences and the influence of private life context. Journal of Social Issues, 68(4), 665–683.

Wright, K. B., Abendschein, B., Wombacher, K., O’Connor, M., Hoffman, M., Dempsey, M., Krull, C., Dewes, A. in Shelton, A. (2014). Work-related communication technology use outside of regular work hours and work life conflict. Management Communication Quarterly, 28(4), 507–530.