Konflikt delo-družina: kako nanj vpliva uporaba IKT v službene namene izven delovnega časa?

Avtorice seminarske naloge: Anita Vončina, Anja Berčič, Nastja-Cindy Zupančič, Urška Levac

Tehnološki napredek je v zadnjih dvajsetih letih pripeljal do tega, da mora biti delovna sila 21. stoletja neverjetno odzivna in nenehno dostopna tudi izven delovnega časa. Delo izven delovnega časa, npr. ob večerih in vikendih, je dandanes nekaj čisto običajnega. Nenehna dostopnost, ki jo omogoča informacijsko-komunikacijska tehnologija, zaposlenim pogosto predstavlja izziv. Uporaba IKT lahko zato zabriše mejo med družino in delom, saj omogoča zaposlenim, da so dosegljivi tudi izven delovnega časa.

Do konflikta med delom in družino pride, ko oseba sočasno opravlja več vlog na obeh področjih in vsaka od teh zahteva čas, energijo in zavezanost. Številne raziskave so pokazale, da je konflikt med delom in družino pokazatelj stresa, slabšega zdravja in lahko vodi celo do izgorelosti. Negativnih posledic pa nima samo za zaposlene, temveč tudi za podjetja. Podjetja se zaradi tega soočajo z izzivi kot so porast absentizma, neproduktivno vedenje, slaba organizacijska kultura in nižja morala zaposlenih.

V današnjem času je eden od pogojev za karierni razvoj pogosto ravno pripravljenost zaposlenega, da bo delal od doma. Zato se zaposleni starši pogosto znajdejo pred dilemo, ali uporabljati IKT izven delovnega časa v službene namene, saj jim to lahko predstavlja tudi odskočno desko za napredovanje v službi. Vedeti moramo, da IKT sama po sebi ne povzroča konflikta – težava se pojavi, ko IKT zaposleni uporabljajo izven delovnega časa v službene namene, kar lahko negativno vpliva na opravljanje družinskih vlog.

Ker je uporaba IKT v moderni družbi v porastu, v Sloveniji pa je to področje slabo raziskano, je študentke zanimalo, kakšen vpliv ima IKT na zaposlene starše v stopnji doživljanja konflikta delo-družina. V svoji raziskavi so se osredotočile na uporabo IKT v službene namene izven delovnega časa. V raziskavo je bilo vključenih 245 staršev, ki imajo vsaj enega otroka, mlajšega od 18 let, starih me 23 in 60 let.

Na podlagi rezultatov raziskave so študentke prišle do naslednjih ugotovitev:

  • Velikost konflikta delo-družina je povezana s stopnjo uporabe IKT v službene namene izven delovnega časa.

Skladno z novejšimi tujimi raziskavami torej tisti, ki bolj pogosto uporabljajo IKT, doživljajo višjo stopnjo konflikta delo-družina. Kot so ugotovili nekateri raziskovalci, lahko uporaba IKT negativno vpliva na opravljanje družinske funkcije. To pomeni, da imamo manj časa za preživljanje kakovostnega časa z družino, ker je službeno delo konstantno vpeto v naša življenja.

  • Mame in očetje se ne razlikujejo v doživljanju konflikta delo-družina ob uporabi IKT v službene namene izven delovnega časa.

Za današnji čas ta ugotovitev ni preveč presenetljiva, saj so danes očetje veliko bolj vključeni v skrb za otroke in opravljanje gospodinjskih opravil. Včasih, ko so očetje za družino skrbeli predvsem v finančnem smislu, pa so bile ugotovitve glede razlik med doživljanje konflikta delo-družine med spoloma, drugačne.

  • Ni statistične razlike med doživljanjem konflikta delo-družine med mlajšimi (pod 40 let) in starejšimi starši (nad 40 let).

Ta ugotovitev je bila presenetljiva, saj so tuje študije večinoma pokazale, da se med mlajšim in starejšimi starši kažejo razlike, saj se skozi življenje tudi spreminjajo njihove vloge in izkušnje.

  • Pri starših mlajših (predšolskih in osnovnošolskih) in starejših (srednješolskih) otrok se doživljanje konflikta delo-družina ob uporabi IKT v službene namene izven delovnega časa ne razlikuje.

Tudi ta ugotovitev je bila presenetljiva, tuje raziskave namreč ugotavljajo, da se da se z odraščanjem najmlajšega otroka konflikt delo-družina zmanjšuje, saj mlajši otroci potrebujejo več nege, posvečanja pozornosti, podpore, pomoči pri šolskem delu, starejši otroci pa so bolj samostojni, ne potrebujejo toliko nadzora in lahko večino obveznosti pa opravijo brez pomoči staršev.

Te ugotovitve lahko pri svojem delovanju uporabijo tako delodajalci, kot tudi zaposleni posamezniki. Delodajalce je potrebno ozaveščati o pomembnosti zaključevanja službenih obveznosti znotraj delovnika.
Uporaba IKT v službene namene izven delovnega časa je namreč povezana z višjo stopnjo doživljanja konflikta delo-družina.

Celotna seminarska naloga je dostopna na povezavi: