Spomladanska utrujenost? Povečajmo zavzetost zaposlenih!

Zadnjih petnajst let bi lahko vsekakor opredelili kot obdobje zanimanja za zadovoljstvo zaposlenih, ki pa ni bilo sočasno in odvisno povezano z vidikom delovne uspešnosti. Zavzetost zaposlenih je postal zelo razširjen in priljubljen pojem. Do sedaj je bila zavzetost opredeljena na veliko različnih načinov. V strokovni literaturi najdemo različne opredelitve zavzetosti zaposlenih. Če jih povzamemo, lahko rečemo, da čeprav se definicija in pomen zavzetosti pogosto v strokovni literaturi prekrivata z drugimi konstrukti, je bila v akademski literaturi opredeljena kot poseben in edinstven konstrukt, ki je sestavljen iz kognitivnih, čustvenih in vedenjskih komponent.

Delovna zavzetost bi naj predstavljala visok nivo energije, predanosti, vitalnosti in entuziazma med delom in absorpcije v delovne aktivnosti. Zavzeti delavec je bolj produktiven, manj je v stresu, bolj je zadovoljen s svojim osebnim življenjem, bolj je pripaden organizaciji, v kateri dela. Dela ne jemlje kot breme, ampak kot nove izzive.

Vsi zaposleni in vodje torej zavzeti za svoje delo. Poznamo tri nivoje:

  • Popolnoma zavzeti so tisti, ki so pripravljeni narediti več, da opravijo svoje delo. So inovativni, njihova vizija in cilji so skladni s cilji in vizijo podjetja.
  • Nezavzeti zaposleni hodijo delati samo zato, da dobijo plačo, niso čustveno navezani na podjetje.
  • Toksično navezani zaposleni pa uničujejo posel. Slabo opravljajo svoje delo, ne vnašajo inovativnih predlogov, ustvarjajo negativno ozračje v oddelku in imajo negativen vpliv na rezultate podjetja.

Implementacija zavzetosti zaposlenih v podjetje je izredno pomembna za boljšo učinkovitost delovanja podjetja. Poleg uspešnosti je povezana tudi z zadovoljstvom zaposlenih in nižjim stresom. Raziskave tudi kažejo, da med krizo ostanejo uspešna tista podjetja, ki imajo večji delež zavzetih zaposlenih. Namenjena je vsem zaposlenim v vseh podjetjih.

businessman-3492380_960_720

Management zavzetosti zaposlenih se začne z raziskavo, s katero pridobimo vpogled v mnenja zaposlenih in zberemo tudi predloge rešitev. Pomembno je uporabiti raziskavo zavzetosti zaposlenih. Osredotočiti se je potrebno na zavzetost na organizacijskem nivoju. Pomembno je izbrati prave vodje, jih učiti, jim dati vedeti, da so odgovorni za zavzetost svojih zaposlenih. Določiti je potrebno realne, vsakodnevne izvedljive cilje zavzetosti.

Nekaj ključnih napotkov za zagotovitev večje zavzetosti:

  • Jasna pričakovanja z zvezi z delovnim mestom. Če ta niso jasna in če ljudje nimajo na voljo osnovnega materiala in opreme, se lahko pojavita dolgčas in nezadovoljstvo.
  • Napredovanje v karieri/priložnosti za učenje in razvoj. Ustvarjamo učeče se podjetje, kjer zaposleni delajo tisto, v čemer so najboljši, se izpopolnjujejo.
  • Redne povratne informacije na vseh ravneh.
  • Kakovost delovnih odnosov na vseh ravneh. Njihova zavzetost je neposreden odsev tega, kar čutijo do neposredno nadrejenega.
  • Zaznavanje vrednot, poslanstva, vizije. Vrednote podjetja, kako jih podjetje sporoča zaposlenim, so plodna tla za zavzetost zaposlenih. Pomemben je tudi neokrnjen ugled dobrega delodajalca.
  • Zaposleni morajo razumeti svojo vlogo, imeti odgovornost in občutek, da so spoštovani in upoštevani.

Več pa v seminarskem delu Zavzetost zaposlenih avtorice Tanje Drozg.